Personvernerklæring Turlid Transportservice AS

Denne personvernerklæringen sier noe om hvordan Turlid Transportservice AS samler inn og bruker personopplysninger.

Turlid Transportservice AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegering omfatter kun oppgavene, ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger jmf. Personopplysningsloven §19 og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger jmf. Personopplysningsloven §18. 1. ledd.

Behandling av personopplysninger
Personopplysninger hentes i hovedsak inn fra den registrerte selv eller av den registrerte sin arbeidsgiver, og er enten lovpålagt eller nødvendig som følge av kontraktsforpliktelser.

Kontaktinformasjon eksterne aktører
Turlid Transportservice AS sine medarbeidere benytter e-post og telefon i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-post innboks eller i sin kontaktliste. Ved fratreden slettes e-post kontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.
Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Kontaktinformasjon på våre leverandører blir lagret i vårt regnskaps- og flåtestyringsprogram. Formålet med dette er for å enkelt finne rett person i forbindelse med bestilling av varer/tjenester til prosjekt.

Det er kun de som har bestilling eller regnskapsføring som en del av sitt daglige arbeide som har tilgang til disse programmene. Programmene er lagret internt hos Turlid Transportservice AS. Kontaktinformasjon på våre kunder er oppgitt i kundekartotek.

Formålet er å vite hvem som har beslutningsmyndighet og ansvar fra kundens side, og enkelt komme i kontakt med vedkommende.

Kontaktinformasjon på eksterne aktører kan i enkelte tilfeller bli utlevert til andre samarbeidspartnere i forbindelse med fremdrift/flyt i en leveranse.

Personaladministrasjon
Turlid Transportservice AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar.

Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven §8, første ledd og § 8 a, b eller f samt §9 a, b og f.

Det er lønningsansvarlig som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent og skattekommune.

Opplysningene ligger lagret i lønnssystemet Huldt & Lillevik hos Turlid Transportservice AS og regnskapsfører Aurland Rekneskapskontor AS.

Timeregistrering foregår i Huldt & Lillevik.

Aurland Rekneskapskontor AS er databehandler, men Turlid Transportservice AS er behandlingsansvarlig. Opplysningene hentes fra de ansatte selv pr. mail/papir.

Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer.

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.

Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger, og kan publiseres på selskapets nettsider. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommende sin arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommende sitt arbeid.

Alle tidligere og nåværende ansatte har egen personalmappe. Denne vil bli gjennomgått ved opphør av arbeidsforhold. Personalmappen inneholder lagring av ansattes CV, førerkort, yrkesbevis, kompetansebevis og ulike kurs relevant for den ansattes stilling og arbeid.

Formålet med dette er å kunne oppfylle en avtale, oppfylle en rettslig forpliktelse eller kontroll i forbindelse med eksternt tilsyn.

Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet senest ett år etter at vedkommende har søkt på stilling, med mindre vedkommende blir ansatt.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Personopplysningsloven § 8.a og §8.b (jfr. EUs personvernforordning §6.1c og §6-1b)

Datasikkerhet:
Selskapet Østfold Sikkerhetsservice AS drifter enkelte av Turlid Transportservice AS sine systemer på sine servere, og oppbevarer dermed Turlid Transportservice AS persondata.

De oppbevarer blant annet en backup av flåtestyrings systemet Opter. Østfold Sikkerhetsservice AS utleverer ikke opplysninger til tredjeparter.

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjepart stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Vi samarbeider kun med databehandlere som kan bevise at deres behandling utføres i tråd med GDPR.

Personvernombud:
Turlid Transportservice AS er ikke forpliktet til å ha personvernombud.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg?
Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig ut ifra de formål som er beskrevet i kapittelet over eller for å oppfylle bestemte lovkrav.
Dette innebærer at lagringstiden for ulike opplysninger vil kunne variere.

Rettigheter:
Alle som spør, har rett på grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven § 18, 1.ledd. Turlid Transportservice AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i et av Turlid Transportservice AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Turlid Transportservice AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.
Krav fra den registrerte skal besvares senest innen 30 dager.

Om du mener at Turlid Transportservice AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten.
Dette kan du gjøre ved å sende klage til Datatilsynet.

Hjemmeside:

Hvorfor bruker hjemmesiden cookies?
Cookies hjelper oss med å identifisere datamaskinen din slik at vi kan skreddersy en god brukeropplevelse for deg. Ved hjelp av cookies kan vi observere hvordan våre besøkende bruker våre nettsider og det gjør oss i stand til å lage bedre sider og skape mer nyttig innhold.

Hvordan kan jeg unngå cookies?
Du kan blokkere cookies og samtidig få tilgang til mesteparten av innholdet, men vær klar over at det vil kunne føre til at noe funksjonalitet på nettsidene ikke virker. For å reservere deg mot bruk av informasjonskapsler må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Hvordan du håndterer cookies i de vanligste nettleserne kan du lese mer om her:

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

Hva slags cookies bruker hjemmesiden?
Førsteparts cookies kommer fra det nettstedet du besøker og kan kun leses av dette nettstedet.  Som standard blir førsteparts informasjonskapsler tillatt i alle nettlesere. Hvis du deaktiverer førsteparts cookies, kan ikke nettstedet holde oversikt over aktiviteten din når du navigerer fra side til side.

Vi bruker også tredjeparts cookies. Disse settes av en tredjepart og er gjerne annonser på webstedet du besøker (for eksempel remarketing).

 

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål til denne personvernerklæringen?

Ta kontakt med oss på:
E-post: post@turlidtransportservice.no
Telefon: 57 63 33 33 / 975 14 600

Turlid Transportservice AS, 20. Mai 2021